جهت پرداخت بیعانه می توانید مبلغ بیعانه را به شماره کارت زیر واریز کرده و برای پشتیبان ویژه آموزشگاه پل ارسال نمایید.

6219-8619-0385-2555

حسن بختیاری

واتس اپ پشتیبان ویژه پل

ـــــــ فرم پرداخت آنلاین پل